اطلاعیه شماره ۱: 

(امتیاز بازآموزی اعضاء محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)

 بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

بدینوسیله به اطلاع  همکاران عضو نظام مهندسی و منابع طبیعی  می رساند بر اساس مجوز شماره ۱۴۲۵/۹۷/س/ن از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور همکاران عضو نظام (با مدرک تحصیلی شیلات و گرایش های تحصیلی مرتبط) که  در همایش شرکت می کنند از ۰/۵ امتیاز بازآموزی برخوردار خواهند شد. برای کسب اطلاع بیشتر به  اینجا مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                    با آرزوی توفیق

                                                                                                                                   علی حاجی زاده

                                                                                                                                    دبیر علمی همایش