اطلاعیه شماره ۳:

(تمدید زمان ارسال مقالات)

بسمعه تعالی

به دنبال درخواست مکرر پژوهشگران ومحققان گرامی جهت تمدید زمان ارسال مقالات، بدینوسله به اطلاع می رساند زمان ارسال مقالات تا ۳۱ مرداد ماه تمدید گردید.

با آرزوی توفیق الهی
دکتر حاجی زاده 
دبیر علمی همایش