اطلاعیه شماره ۴:

(تمدید زمان ارسال مقالات)

بسمعه تعالی

با توجه به تماسهای  مکرر پژوهشگران، محققان محترم جهت تمدید زمان  ارسال مقالات، بدینوسیله به اطلاع  عزیزان می رساند  مدت زمان ارسال مقالات تا ۱۵ شهریور تمدید گردید. بدیهی است بدلیل هماهنگی داوری و چاپ مقالات در کتابچه، امکان تمدید مجدد میسر نخواهد بود.

                                                                                                         با آرزوی توفیق الهی

                                                                                                          دکتر علی حاجی زاده

                                                                                                            دبیر علمی  همایش