محل برگزاری همایش

نشانی پستی : تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - باغ کشاورزی 

نقشه آنلاین map