مبلغ ثبت نام باید به شماره حساب  789725724  و یا به شماره کارت (3312-0001-7070-6037 ) به نام  شرکت آبزی پژوهان پیشگام 

وابسته به به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  نزد بانك کشاورزی شعبه شهرک راه آهن  (كد:4810) واریز گردد. بدیهی است نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد.

     هزینه ثبت نام با مقاله :برای سایرین: 2/000/000ریال برای دانشجویان: 1/000/000 ریال

     هزینه ثبت نام بدون مقاله (حضور در همایش): 2/000/000 ریال

 پکیج همایش شامل :

   شرکت در همایش ، دریافت بسته آموزشی 

همچنین شما عزیزان میتوانید از طریق این لینک جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی اقدام نمایید.