محورهای همایش

 

• نقش غنی سازی غذاهای زنده با تاکید بر آرتمیا در تغذیه آبزیان

• کاربرد غذاهای زنده در تغذیه و افزایش سیستم ایمنی آبزیان 

• اقتصاد تولید غذاهای زنده

• اکولوژی و بیولوژی غذاهای زنده

• روش های تکثیر و پرورش غذاهای زنده